Saturday, January 28, 2012

Δράση της Πανελλήνιας Εταιρείας Προστασίας Ψυχικώς Ασθενών

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου

Τὸ ἐδῶ παράρτημα τῆς Πανελληνίου Ἐταιρείας διὰ τῆν προστασίαν τῶν Ψυχικῶς Ἀσθενῶν ὀργάνωσεν εἰς τὰς αἰθούσας ψυχαγωγίας τοῦ ψυχιατρικοῦ νοσοκομείου Κερκύρας χορευτικὸν ἀπογευματινὸν, εἰς τὸ ὀποίον προσεκληθησαν οἱ συγγενεῖς τῶν νοσηλευομένων εἰς τὸ ἵδρυμα, καθὼς καὶ πλῆθος συμπολιτῶν τῶν ὁποίων εἴναι γνωστὰ τὰ καλὰ αἰσθήματα ἀπέναντι τῶν δυστυχῶν ἠδικημένων τῆς ζωῆς. Οἱ τρόφιμοι τῦ ψυχιατρείου διεσκέδασαν ἐπὶ μερικᾶς ὥρας, χορεύσαντες μὲ τοὺς προσελθόντας καὶ μὲ τὰ μέλη τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ. Πολλοὶ ἀπὸ αυτοῦς εἷχαν μεταμφιεσθῆ, λόγω τοῦ ὄτι διατρέχομεν τὴν περίοδον τῶν Ἀπόκρεω, εἰς δὲ τὴν ὀρχήστραν ὑπὸ τοὺς ἤχους τῆς μουσικῆς τῆς ὁποίας ἐγένετο ὁ χορὸς συμμετείχαν, ὡς ὁργανοπαίκται, μικρὸς ἀριθμὸς ψυχικῶς πασχόντων, ἐξ ἐκείνων οἱ ὁποίοι παρουσιάζονται μὲ τὴν ὑγείαν τοὺς βελτιωμένην.

Αἱ φωτογραφίαι τὰς ὁποίας δημοσιεύει σήμερον ἡ ἐφημερὶς μας παρουσιάζουν δύο σκηνὰς ἀπὸ τὴν ἑορταστικὴν α'τυὴν συγκέντρωσιν, διὰ τὴν ὁποίαν ὁμιλοῦντες ξένοι ἐπισκέπται εἶπαν χαρακτηριστικῶς ὅτι εἰς οὐδὲν σημεῖον -πλὴν φυσικὰ τοῦ περιβάλλοντος- διέφερεν ἀπὸ τὴν ὁποιανδήξποτε ἀναλόγου χαρακτήρως ἐκδήλωσιν ὑγιῶν ἀνθρώπων. Εἰς τὰς φωτογραφίας δύναται νὰ διακρίνη ὁ ἀναγνώστης τὰ πλήρη ἱκανοποιήσεως βλέμματα τῶν διασκεδαζόντων νευροπαθῶν.

Ἐκδηλώσεις ὡς ἡ ἀνωτέρω ὀργανόνωνται ἀπὸ τὸ παράστημα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐταιρείας Προστασίας Ψυχικῶν Ἀσθενῶν, κατᾶ τακτᾶ χρονικὰ διαστήματα, εἰς τὸ Ψυχιατρικὸν νοσοκομεῖον τῆς πόλεώς μας, ἀποσκοποῦν δέ εἰς τὴν διὰ τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τοῦς ὑγιεῖς ἀπαλλαγὴν τῶν τροφίμων τοῦ ἱδρύματος ἀπὸ τὰς δυσαρέστους σκέψεις εἰ ὁποίαι βαρύνουν καταθλιπτικῶς ἐπί τοῦ ἐσωτερικοῦ τους κὸσμου.
Εφημερίδα "Φωτοεδομάς" (εκδ. Νώντας Βέργης), αρ. φ. 30, 1η Μαρτίου 1962.

Ομιλία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΨυχιατρικήςΜὲ τὴν συμμετοχὴν διακοσίων πενῆντα ψυχιάτρων καθὼς καῖ ἰατρῶν ἄλλων εἰδικοτήτων ἔλαβε χώραν εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ συλλόγου "Παρνασσός" -εἰς τὰς Ἀθήνας - τὸ πρῶτον πανελλήνιον συνέδριον ψυχιατρικῆς, τὸ ὀποῖον ὀργανώθη κατόπιν πρωτοβουλίας τῆς Ἑλληνικῆς Νευρολογικῆς καὶ Ψυχιατρικῆς Ἑταιρείας (ἀρ. 1). Μεταξὺ τῶν μετασχόντων ἦσαν οἱ συμπολῖται ἰατροὶ - Διευθυνταὶ τῶν κλινικῶν τοῦ ψυχιατρικοῦ νοσοκομείου τῆς πόλεῶς μας κ.κ. Κ. Κουρῆς καὶ Α. Γκούσης, ὁ ὑφυγητὴς κ. Γ. Ζερβόπουλος, ἡ ψυχίατρος κ. Κλειῶ Θεοτόκη-Χάκα, ὁ ἰατρὸς-νευρολόγος κ. Γ. Ἀθανάσαινας καὶ ὁ παθολόγος κ. Μ. Σαρακηνός.

Έγκαινιάζων τὰς ἐργασίας τοῦ συνεδρίου, αὐτοῦ, ὁ Ὑφυπουργὸς τῆς Ὑγιεινῆς κ. Γ. Ψαρρέας -ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ ὁποίου ἐτέλει ἡ ὅλη ἐκδήλωσις - ἐτόνισε. τατὰ τὴν διάρκειαν προσφωνήσεως πρὸς τοὺς συνέδρους, ὅτι ἀπαιτεῖται ἀκόμη ἡ καταβολὴ σοβαρῶν προσπαθειῶν διὰ τὴν θεραπείαν καὶ τὴν -κατὰ τὸ εἰς δυνατὸν- πρόληψιν τῶν ψυχικῶν νοσημάτων. Ὁ κ. Ὑφυπουργὸς ὑπεγράμμισε τὴν σκοπιμότητα ἀσκήσεως εἰς τὴν χώραν μας ψυχιατρικῆς καθαρῶς ἑλληνικῆς, ἐντός τῶν πλαισίων τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητος. Ὁ τακτικὸς Καθηγητῆς τῆς Νευρολογίας καὶ τῆς ψυχιατρικῆς κ. Ι. Πατρίκιος, ἐτίμησε, κατὰ τὴν πρὸς τούς συνέδρους προσφώνησίν του, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἀκαδημαϊκῆς ψυχιατρικῆς, τὴν μνήμν τοῦ ἐκ τοῦ χωρίου Περίθεια Κερκύρας πρώτου Ἕλληνος ψυχιάτρου Χριστοφ. Τσηριγώτη, ἀναφερθεὶς εἰς τὸ ἔργον καὶ τὴν προσφορὰν του εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἐπιστήμην.

Κατὰ τῆν τελευταίαν ἡμέραν τοῦ συνεδρίου, μετὰ τὰς εἰσιγήσεις ἐπὶ τῆς θεραπευτικῆς καὶ προλήψεως τῶν καταθλίψεων ἔλαβε μέρος εἰς τὴν επακολουθήσασαν συζήτησιν καὶ ὁ ἐ τῶν ἱατρῶν -Διευθυντῶν τοῦ Ψυχιατρικοῦ Νοσοκομείου Κερκύρας κ. Α. Γκούσης, τοῦ ὁποίου καὶ φωτογραφίαν ἐπὶ τοῦ βήματος δημοσιεύομεν (αρ. 2).Εφημερίδα "Φωτοεβδομὰς" (εκδ. Νώντας Βέργης), αρ. φ. 30, Πέμπτη 1η Μαρτίου 1962.